ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดบทกวีและโฟล์คซอง

 

มูลนิธิจิตร ภูมิศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและเทศบาลตำบลคำบ่อ

ขอเชิญผู้สนใจร่วมแสดงความสามารถด้านดนตรีและบทกวี

ในงานกึ่งศตวรรษแสงดาวแห่งศรัทธา  

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

***********************

การประกวดบทกวี

 

-          บทกวีรำลึกอุดมการณ์ จิตวิญญาณ ความรัก ความรู้ ผลงาน แนวคิดหรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจิตร ภูมิศักดิ์

-          ไม่จำกัดรูปแบบหรือฉันลักษณ์ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4

-          ไม่จำกัดอายุ อาชีพ  เพศ สถานภาพของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ส่งได้เพียงท่านละ ๑ ผลงานเท่านั้น

-          ประกาศผลและมอบรางวัล-เกียรติบัตร ในงานกึ่งศตวรรษแสงดาวแห่งศรัทธา ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ณ อนุสรณ์สถานจิตร ภูมิศักดิ์ บ้านหนองกุง ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

-          การตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันยุติ (ทองแถม นาถจำนง,ปรีดา ข้าวบ่อ,สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร,วิชาญ ฤทธิธรรม)

-          รางวัลมีทั้งหมด ๓ อันดับ ได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ๓๐๐๐ , ๒๐๐๐, ๑๐๐๐ บาทตามลำดับ

-          มูลนิธิจิตร ภูมิศักดิ์ มีสิทธิ์ในการพิมพ์เผยแพร่ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด

-          ผู้ส่งผลงานให้แนบชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์หรือ e-mail มาด้วย

-          ส่งผลงานได้ที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/เทศบาลตำบลคำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

     หรือส่งผลงานมาที่ e-mail  wa.wi.ch@hotmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๘๔-๔๒๘๙๕๗๙ (อ.วิชาญ ฤทธิธรรม)

หมดเขตส่งผลงานวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

 

การประกวดโฟล์คซองเพื่อชีวิต

 

 - ผู้เข้าประกวดต้องรวมกันเป็นวงมีสมาชิก ๓-๕ คน โดยระบุชื่อ-สกุลของสมาชิกทุกคนในใบสมัคร

- โจทย์เพลงที่ใช้ประกวดประกอบด้วย ๓ เพลงดังนี้

      ๑.เพลงบังคับ แสงดาวแห่งศรัทธา ๒.เพลงตามถนัด ๓.เพลงที่อยากมอบแด่จิตร ภูมิศักดิ์

- รางวัลมี ๓ อันดับ ได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรตริบัตร ๓,๐๐๐ , ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ บาทตามลำดับ

- ประกวดรอบแรก ณ ลานศาลาประชาคมบ้านหนองกุง วันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เริ่มเวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

- มอบรางวัลที่งาน กึ่งศตวรรษแสงดาวแห่งศรัทธา ณ อนุสรณ์สถานจิตร ภูมิศักดิ์ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- การตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด (โอ๊ะ อาทิตย์ บำรุงเอื้อ,นิด ลายสือ,ไฝ สันติภาพ,วิชาญ ฤทธิธรรม)

- รับสมัครไม่เกินจำนวน ๑๒ วง (หากมีผู้สมัครเกินจำนวนดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ)

- กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๕ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เท่านั้น

 

  สถานที่รับสมัคร : สมัครโดยตรงที่ เทศบาลตำบลคำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๗๔๐๖๗

             สอบถามรายละเอียดได้ที่ รองฯไพโรจน์ จันดา ๐๘๓-๓๓๒๗๖๖๔

          หรือที่ :คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสกลนคร สอบถามรายละเอียด อ.วิชาญ ฤทธิธรรม ๐๘๔-๔๒๘๙๕๗๙วันที่ : 19 เม.ย. 2555
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ่าน : 1002