ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทคัดเลือก จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.ประชุมผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนมและมุกดาหาร     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

2.รับสมัคร ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.)   วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2555

3.ตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมใบสมัครและเงินค่าสมัครสอบ

ส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน และฝ่ายการเงิน               วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2555

4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ  / ห้องสอบ     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555

5.สอบสัมภาษณ์ / ทดสอบต่างๆ                  วันที่ 2 มีนาคม 2555

6.ประกาศผลการคัดเลือก (ป้ายประกาศหน้ามหาวิทยาลัย Internet )   วันที่ 9 มีนาคม 2555

7.รายงานตัว                  วันที่ 16 มีนาคม 2555วันที่ : 9 พ.ย. 2554
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ่าน : 1114