รายงานประกันคุณภาพ

  ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานประกันคุณภาพ -------------------------------------------------------------  
 

งานประกันคุณภาพ ปี 2554  

 - ปก คลิกดู

 - สารบัญ  คลิกดู

-  ตอนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร  คลิกดู    

-  ตอนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน คลิกดู

- ตอนที่ 3 การนำผลการประเมินมาปรับปรุง คลิกดู

- ตอนที่ 4 ตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2554 คลิกดู

- ตอนที่ 5 สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา คลิกดู

- ส.1-ส.5 (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) คลิกดู

- ภาคผนวก 2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (common data set) คลิกดู

- ภาคผนวก 3 รายชื่อคณะกรรมการการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน คลิกดู     

 

 

 

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ‏ 2551
  - ส่วนหน้า   คลิกดูข้อมูล
  - สารบัญ   คลิกดูข้อมูล
  - ตอนที่ 1   คลิกดูข้อมูล
  - ตอนที่ 2   คลิกดูข้อมูล
  - ตอนที่ 3   คลิกดูข้อมูล
  - ตอนที่ 3 (ต่อ)   คลิกดูข้อมูล
  - ตอนที่ 4   คลิกดูข้อมูล
  - ภาคผนวก   คลิกดูข้อมูล
  - ภาคผนวก (ต่อ)   คลิกดูข้อมูล
     - หลักฐานตัวชี้วัด รายงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2551   คลิกดูข้อมูล 
 
 
 
  *** หมายเหตุ
           ข้อมูลที่ดาวโหลด เป็นไฟล์ PDF ที่ต้องใช้โปรแกรม acrobat reader ในการเปิดไฟล์
 

 


 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 2552
  - ส่วนหน้า   คลิกดูข้อมูล
  - คำนำ     คลิกดูข้อมูล
  - สารบัญ    คลิกดูข้อมูล
  - ตอนที่ 1   คลิกดูข้อมูล
  - ตอนที่ 2   คลิกดูข้อมูล
  - ตอนที่ 3   คลิกดูข้อมูล
  - ตอนที่ 4   คลิกดูข้อมูล
  - ตอนที่ 4 ต่อ   คลิกดูข้อมูลมูล
  - ตอนที่ 5   คลิกดูข้อมูล
  - ภาคผนวก   คลิกดูข้อมูล
  - ภาคผนวก (ต่อ)   คลิกดูข้อมูล
     - หลักฐานตัวชี้วัด รายงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2552   คลิกดูข้อมูล 
 
    *** หมายเหตุ
           ข้อมูลที่ดาวโหลด เป็นไฟล์ PDF ที่ต้องใช้โปรแกรม acrobat reader ในการเปิดไฟล์
 

 


 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ‏  2552-2553
  - ส่วนหน้า   คลิกดูข้อมูล
  - คำนำ     คลิกดูข้อมูล
  - สารบัญ    คลิกดูข้อมูล
  - บทที่ 1    คลิกดูข้อมูล
  - บทที่ 2    คลิกดูข้อมูล
  - บทที่ 3    คลิกดูข้อมูล
  - บทที่ 3 ต่อ   คลิกดูข้อมูล
  - บทที่ 4    คลิกดูข้อมูลมูล
  - บทที่ 5    คลิกดูข้อมูล
  - บทที่ 6    คลิกดูข้อมูล
  - ภาคผนวก 1   คลิกดูข้อมูล
  - ภาคผนวก 2   คลิกดูข้อมูล
  - ภาคผนวก 3   คลิกดูข้อมูล
  - ภาคผนวก 4   คลิกดูข้อมูล
  - ภาคผนวก 5   คลิกดูข้อมูล
    
    
    *** หมายเหตุ
           ข้อมูลที่ดาวโหลด เป็นไฟล์ PDF ที่ต้องใช้โปรแกรม acrobat reader ในการเปิดไฟล์

 


 

 
     

 


วันที่ : 13 มิ.ย. 2552
ที่มา : สนง.คณบดีคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ่าน : 3924