บุคลากรสายวิชาการ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)

ผศ.ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์

    ผศ.คารม ไปยะพรหม

       ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์

       ดร.จุรี  พชรนันท์ กัว

     อ.ญาตาวี ไชยมาตย์

        อ.นภาไล ตาสาโรจน์

       อ.คมศิลป์ สารทอง

       Mr.Harry V.Bruder

          Mr.Kenichi Sato

        Dr.Owen P.Geiger

Mr.Cesar Thomas Veloso

       อ.วิศรุต ไหลหาโคตร

      อ.พงศธร ภาวะบุตร

        อ.ธิดาวรรณ วิชนี

    อ.อนงค์รักษ์  หนูอินทร์

อ.ลี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(ศศ.บ.)

   อ.จุฑาทิพย์ วิจิตรศิลป์

    ผศ.กาญจนา จันทะดวง

 ผศ.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์

อ.สิริลักษณ์ จิระวัฒนาสมกุล

  อ.ประชารัตน์ เผ่าบุญเกิด

 อ.ศศินันท์ โต๊ะชาลีศรีทิน

          อ.วิภาวี บัวผัน

        อ.วนิดา ถาปันแก้ว

    Mr.Richard J.Grinchis

Miss Rowena L.Rosalejos

      อ.สาวิตรี เถาว์โท

 

สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

 

   ดร.สพสันติ์ เพชรคำ

   อ.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง

       อ.สุวัฒชัย พ่อเกตุ

      อ.พสุธา โกมลมาลย์

        อ.อุทุมพร หลอดโค

        อ.ภัชราภรณ์ สาคำ

         อ.ธนวัฒน์ พันทา

 

สาขาวิชาภาษาไทย

 

     ผศ.วิจิตรา ขอนยาง

       ผศ.สุวิมล โฮมวงศ์

         อ.ดนัย ชาทิพฮด

    อ.กันยารัตน์ มะแสงสม

     อ.พรรณวดี ศรีขาว

       อ.ต่อศักดิ์ เกษมสุข

     อ.ธวัชชัย ดุลยสุจริต

 

สาขาวิชาศิลปกรรม

อ.รัฐพล ฤทธิธรรม

อ.ประสิทธิ์ คะเลรัมย์

อ.สมชาย พรหมโคตร

อ.อติชาติ เต็งวัฒนโชติ

อ.นพดล ชาสงวน

อ.อำนาจ สุนาพรม

อ.สุทธินันท์ โคตรท่าน

อ.เอกณริน แคล่วคล่อง

อ.สุวัฒน์ บุญธรรม

อ.มนัสนันท์ นิ่มพิศาล

 

สาขาวิชานิติศาสตร์

 

อ.อธิปัตย วงษ์วัฒนะ

 

ผศ.ทองพูล แสงคำ

 

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร

 

อ.ปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์

 

อ.ปริฉัตร ภูจิตร

 

อ.ดนัยนัฐ จิระวัฒนาสมกุล

 

อ.ทิพาพร สุภาสอน

 

อ.ประดิษฐ์ โสมณวัตร

 

 อ.พงศ์พัฒน์ รัตนพันธ์

 

อ.ชัยยุทธ อภิวาทนศิริ

 

 

 

 


วันที่ : 13 มิ.ย. 2552
ที่มา :
อ่าน : 13801