เว็บไซต์อาจารย์

  อ.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
  อ.ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศึกษา
  อ.ปริฉัตร ภูจิตร มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมศึกษา
  อ.อติชาติ เต็งวัฒนโชติ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปกรรม(แขนงออกแบบนิเทศศิลป์)
  อ.ชมพูนุท สมแสน มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  อ.วิชาญ ฤทธิธรรม มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมศึกษา
  ผศ.ทองพูล แสงคำ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิติศาสตร์
  ผศ.คารม ไปยะพรหม มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
  อ.ต่อศักดิ์ เกษมสุข มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
  อ.ญาตาวี มาลาทอง มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
  อ.ศุภางจิต มองเพชร มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
  อ.ภิชาต เลณะสวัสดิ์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดนตรี(แขนงดนตรีสากล)
  อ.อำนาจ สุนาพรม มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปกรรม(แขนงออกแบบนิเทศศิลป์)
  ผศ.ทศพล สมพงษ์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมศึกษา
  อ.เพียงพิศ พฤกษะวัน มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
  อ.วิวรรยา ขอนยาง มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ธุรกิจการท่องเที่ยว
  ผศ.ศรีสุดา กางทอง มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
  อ.ยงยศ วงศ์แพงสอน มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดนตรี(แขนงดนตรีสากล)
  ผศ.สุวิมล โฮมวงศ์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
  อ.อธิปัตย์ วงศ์วัฒนะ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมศึกษา


วันที่ : 25 พ.ย. 2552
ที่มา :
อ่าน : 6068